những thay đổi khi định cư mỹ diện eb5

Tăng thêm mức đầu tư khi định cư Mỹ diện EB-5 được hay không?

Cải tiến quan trọng nhất có thể giúp chương trình EB-5 phát huy hiệu quả lâu dài là cấp phép vĩnh viễn cho mô hình công ty quản lý vùng, đảm bảo tính nhất quán trong diễn giải luật và quy định từ USCIS đồng thời giảm thời gian xét duyệt hồ sơ. Hạn mức